Gündem Değerlendirmesi (14.01.2019)

Partimizin 14 Ocak 2019 tarihli gündem değerlendirmesi;

/ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ / Küçült | Büyüt

Genel Merkezimiz tarafından yapılan haftalık gündem değerlendirmesinde, genç yaşta evlilik mağduriyetleri, sadakatsizliğin velayete engel teşkil etmediğine ilişkin Yargıtay kararı, TV’lerdeki gündüz kuşağı programları, elektrik yardımının genişletilmesi ve Doğu Türkistan’da devam eden zulüm konuları ele alındı.

ELEKTRİK YARDIMININ GENİŞLETİLMESİ

Yaşanan ekonomik istikrarsızlık, enflasyon oranlarının fahiş seviyelerde seyretmesi ve satın alma gücünün düşmesi; yeterli veya düzenli geliri olmayan vatandaşları daha da yoksullaştırarak temel insani ihtiyaçlara ulaşmalarında zorluklar yaşamalarına sebebiyet vermiştir. Tabii ve sürekli bir ihtiyaç olan enerji kullanımının mevsimsel koşullar sebebiyle artması ve söz konusu ekonomik dalgalanmaların faturalandırmaya olumsuz yansıması milyonlarca vatandaşı mağdur etmektedir.

Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı, Elektrik Tüketim Desteği projesi adı altında, düzenli sosyal yardım alan vatandaşlara aylık 150 kilowatt/saat kullanıma kadar 80 TL’lik elektrik yardımı yapılacağını açıklamıştı. Sosyal devlet ilkesi gereği bu projenin sadece sosyal yardım alan belli sayıdaki vatandaşa değil; geliri olmadığı halde sosyal yardım alamayan veya düşük de olsa belli bir gelirinin olması sebebiyle sosyal yardımdan muaf tutulan vatandaşlara da uygulanmalıdır.

SADAKATSİZLİĞİN VELAYETE ENGEL TEŞKİL ETMEDİĞİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI

Aile kurumu; gerek yasal düzenlemeler, gerek yargı uygulamaları gerekse de başkaca pek çok etken tarafından yıpratılmakta; boşanmalar kolaylaştırıldığı gibi toplumun ahlaki yapısını koruma bağlamında da adeta devre dışı bırakılmaktadır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin yakın zamanda sadakatsizliğin velayete engel teşkil etmediğine ilişkin ilamı da bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Aile birliğinin sadakatsizlik nedeniyle bozulduğu durumlarda çocukların velayetinin sadakat görevini ihlal ettiği için boşamaya neden olan eşe verilmesi; anne veya babanın bu sadakatsizliklerinin çocukların ahlaki, vicdani ve fikri gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği ve söz konusu sadakatsiz yaşam tarzının da çocuklara bir model oluşturabilme riski maalesef yargı kurumları tarafından dikkate alınmamaktadır. Bu kabul edilemez husus nesil emniyetine yönelik ağır tehditler içermektedir. Velayet tercihinin sadece ekonomik şartlar itibariyle değerlendirilmeye tabi tutulması ve çocuklara rol model olacak bireyin ahlaki ve vicdani ölçütlerinin göz önünde bulundurulmamasının; inancımıza, evrensel hukuk ilkelerine ve aile kurumunun bizatihi kendisine yönelik kabul edilebilirliği ve sürdürülebilirliği yoktur. Bu bağlamda Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin, eşlerden birinin sadakatsizliğinin velayet hakkına engel teşkil etmediğine ilişkin kararının aile kurumuna ve nesil emniyetine zarar vereceğini düşünüyor, bu kararın gözden geçirilerek toplumun ahlaki ve vicdani değerleriyle barışık bir çerçeve içinde ele alınacağını umuyoruz. İffet ve aile kurumun önemi ve toplumu ayakta tutan temel unsurlardan biri olması nedeniyle her olayda farklı kararlar verilip toplumun dinamiklerini tartışma konusu haline getirmenin önüne geçmek için bu konu kanunla düzenlenmelidir.

TV’LERDEKİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARININ AİLE KURUMUNA OLUMSUZ ETKİLERİ

Zihinsel ve kültürel emperyalizmin araçlarından biri olarak sosyal mühendisler tarafından toplumun şekillendirilmesi ve yönlendirilmesi noktasında etkili bir şekilde kullanılan televizyon dizileri ve televizyon programları, toplumun inanç ve ahlak değerlerini onarılması güç bir şekilde tahrip etmeye devam etmektedir. Özellikle gündüz kuşağı olarak adlandırılan ve yoğunlukla kadınlara hitap eden birtakım programlar, toplumsal manevi ve ahlaki temelleri derinden sarsmakta; insanlık onuru ve özellikle kadının naifliği ve zarafeti pespaye söylem, eylem ve tavırlarla adeta ayaklar altına alınmaktadır.

Daha önce evlilik programları ile birlikte aile mahremiyetinin hiçe sayıldığı, gayrı ahlaki ilişkilerin gözler önüne serildiği ve magazinsel konuların aile içerisinde işlendiği bir süreç yaşanmış; bu süreç şimdilerde farklı formatlarda yayın yapan ‘gündüz kuşağı’ programlarına kalmıştır. Gayrı ahlaki ilişkilerin meşrulaştırılmasının toplumun ruh sağlığı üzerindeki son derece olumsuz etkileri

bilinmesine rağmen bunlara yönelik kısıtlayıcı hiçbir önlemin alınmamaktadır. Toplum sağlığı sadece bedensel anlamda algılanmakta, psikolojik ve ruhsal hassasiyet bu kapsamda görmezden gelinmektedir. HÜDA PAR olarak hükümeti aile kurumu başta olmak üzere toplumun ahlaki ve manevi dinamiklerini sarsan bu tür yayınlara karşı etkin tedbirler geliştirerek bu konuda acilen yasal düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz.

GENÇ YAŞTA EVLİLİK MAĞDURİYETLERİ

‘Erken yaşta evlilikler’ olarak kamuoyunda bilinen ancak hem inanç ve değerler hem de toplumsal örf ve teamüllere uygun olarak kurulmuş binlerce aile, toplumumuzun bir gerçekliği olarak ele alınmak zorundadır. Ailelerin onayı ile aleniyet de kazanan bu evlilikler, yasa engeline takılmış ve çocuk sahibi binlerce baba nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla cezaevine gönderilerek hem aileler parçalanmış hem de meşru evlilikler devlet eliyle cezalandırılmaktadır.

Tarafların ve ailelerin rızası ile aleni olarak gerçekleşen bu evliliklerin ve kurulan yuvaların birer suç kurumu gibi değerlendirilmesi tam bir fecaattir. Bu anlamda ciddi bir yasal düzenleme ihtiyacı bulunmakta ve istismarcılar ile samimi aile fertlerinin ayırt edilmesi hayati derecede önem arz etmektedir. Söz konusu mağduriyetler bir sosyolojik vakaya dönüşmüş, on bine yakın çocuğun babasız büyümesine yol açmıştır.

Bu bağlamda, daha önce Medeni Kanunda bulunan; ebeveyn rızası ve hâkim izniyle evlilik yaşının düşürülmesi müessesesi tekrar mevzuata girmelidir.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA DEVAM EDEN ZULÜM

Çin Devleti tarafından Uygur Müslümanlarına yönelik yıllardır uygulanan asimilasyon, aile yapısına müdahale, mesken masuniyetini ihlal, ev ve iş yerleri üzerinde tahakküm kurma, ibadet hakkını engelleme gibi devlet terörü tüm şiddetiyle devam etmektedir. Asılsız suçlamalarla kamplara ve zindanlara atılan birçok kişi ağır işkenceler sonucu yaşamını yitirmekte, barışçıl gösteriler kanlı müdahalelerle bastırılmaktadır. Birçok ülke tarafından görmezden gelinen bu durum Türkiye’de de özellikle siyasi otorite tarafından görmezden gelinmekte ve hiç dile getirilmemektedir. Hükümete yakın kimi medya organlarında ise meselenin siyasi çıkarlara kurban edilerek tersyüz edilmesi vicdanları kanatmakta ve bu kardeşlerimizin acılarına yeni acılar katmaktadır. Mazlumiyetlerin ve mağduriyetlerin siyasi, ideolojik ve çıkar ilişkilerine kurban edilmesi derin bir ahlaki zafiyet ve samimiyet yoksunluğu göstergesidir. Bu anlamda HÜDA PAR olarak imkânlarımız ölçüsünde bütün mazlumların yanında olduğumuz gibi Doğu Türkistanlı mazlum kardeşlerimizin de yanlarında olduğumuzu vurguluyor, hükümeti ve İslam dünyasını bu vahşete daha fazla seyirci kalmamaya davet ediyoruz.

HÜDA PAR GENEL MERKEZİ

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI