Gündem Değerlendirmesi (28.03.2022)

Genel Merkezimizin 28 Mart 2022 tarihli gündem değerlendirmesi

/ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ / Küçült | Büyüt

OKUL MÜDÜRÜ HAYDAR AKIN GÖREVİNE İADE EDİLMELİDİR

Bursa Osmangazi İlçesi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, velilerin çoğunun talebiyle sınıfta kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı oturtulması talimatını verince kıyamet koptu. Sol sendika ve medya hemen harekete geçti. Okul müdürü hukuka aykırı bir şekilde görevinden alındı. Oysa okul müdürünün uygulaması mevzuata aykırı değildir. Kız ve erkek karışık oturacak şeklinde bir mevzuat yoktur. Velilerin çoğunluğu talepte bulunmuş, okul müdürü de mevzuata uygun bir tasarrufta bulunmuştur. İnancımıza ve kültürümüze uygun olan bir uygulama için okul müdürünün linçe maruz bırakılarak görevinden alınması, ancak 28 Şubat sürecinde görülebilecek bir uygulamadır. Bu görevden alınma, aslında Müslüman Anadolu toplumunun tamamının cezalandırılmasıdır. Karma eğitim sistemi geleneklerimize, inancımıza ve kültürümüze uygun olan bir sistem değildir. Pedagojik anlamda da eğitimin kalitesini düşürdüğü artık kabul edilen bir realitedir.

Okul müdürü Haydar Akın’a hem görevi hem de itibarı iade edilmelidir. Karma eğitim sistemi dayatmasından vazgeçilmeli, velilerin tercihine bırakılmalı ve alternatif uygulama da hayata geçirilmelidir. Öte taraftan öğrencilerin öğretmenlerine karşı şiddet ve olumsuzluk içeren davranışları artarak devam ediyor. Bunun temel sebebi maneviyattan, insani ve İslami değerlerden uzak maddeci eğitim anlayışıdır. Eğitim sistemimiz Batı’nın taklitçi ve madde ağırlıklı anlayışından kurtarılmalı; ahlak, bilim ve maneviyat merkezli bir anlayış oturtulmalı, çocuklar hem ruhen hem de bedenen yetiştirilmelidir.

DOĞU İLLERİNDEKİ YÜKSEK İŞSİZLİK ORANLARI

TÜİK, 2021 yılı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre 2021 yılında bir önceki yıla göre 1,1 azalan işsizlik oranı %12 olarak gerçekleşti. Yani 3,9 milyon insanın işi yoktur. Paylaşılan verilere göre en yüksek işsizlik oranlarının doğu bölgesinde görülmesi dikkat çekicidir. TÜİK'in Türkiye'yi 26 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge %29,8 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt bölgesi olurken %5,8 ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop da işsizliğin en düşük olduğu bölge oldu. Tarım ve hayvancılık bölgesinde insanların üçte birinin işsiz olması ülke ekonomisi için büyük bir kayıptır. Bu, aynı zamanda yanlış ekonomi politikalarının da bir sonucudur. Bölgede ekonomik geri kalmışlığı ve işsizliği ortadan kaldıracak politikalar zaman kaybedilmeden gündeme alınmalı, özellikle GAP projesinin tamamlanması hızlandırılmalıdır. Hükümet, doğu bölgelerinin özel şartlarını da göz önünde bulundurarak büyük müteşebbisleri o tarafa yönlendirmeli, bölgeler arası kalkınmışlık farkını minimize edecek gelir ve istihdam kapıları açmalı ve tarım ile hayvancılık potansiyelini harekete geçirmelidir.

ÖZEL ŞİRKETLERİN FİYAT SPEKÜLASYONLARI

Piyasada zımni bir anlaşma varmış gibi her seferinde gıda ürünlerinden birisinde fiyat spekülasyonuna gidilerek açıkça vurgun yapılıyor. Vurgun yapılacak üründe önce şayialar ortaya çıkıyor, ardından arz-talep dengesiyle oynanarak bir anda fahiş fiyat uygulamasına geçiliyor. Şartlardan dolayı paniğe kapılan halk, rafları boşaltıyor, fiyatlar katlanıyor ve günün sonunda kazanan spekülatörler oluyor. Bunun son örneği geçen hafta şekerde yaşandı. Bakanlığın açıklamasında stoklarda talep fazlası şeker bulunduğunun belirtilmiş olmasına karşın kısa süreli panik oluşturarak fiyatları bir anda ikiye katlayan spekülatörler, ancak bakanlığın uyarılarından sonra fiyatları aşağıya çekmeye başladılar.

Özelleştirme politikaları, üretimde devlet payını asgari düzeye çekerken inisiyatifi büyük oranda özel sektöre bıraktı. Nitekim 2018’de şeker fabrikalarının özel sektöre devredilmesi, şeker üretiminde olduğu gibi fiyatlarda da inisiyatifi önemli oranda özel şirketlere bıraktı. Gıda alanında dünya genelinde baş gösteren sorunlar, ortaya çıkan stokçuluk, karaborsacılık ve fahiş fiyat uygulamaları, stratejik önem kazanan birçok ürünün üretim ve imalatında inisiyatifin kamuda olmasının gerekliliğini ortaya koydu. Bu açıdan özelleştirme mekanizmasının yeniden gözden geçirilmesi ve temel ürünlerde inisiyatifin yeniden kamuya verilmesi zorunluluk haline geldi.

RAMAZAN FIRSATÇILIĞINA TEDBİR ALINMALIDIR

Et ve Süt Kurumu’nun Ramazan ayından hemen önce et ve et ürünlerine %48 zam yapması, büyük bir fırsatçılık örneği olmasının yanı sıra dar gelirlileri oruç ayında et yemekten mahrum etmiştir. Daha çok dar gelirli vatandaşların tercihi olan ESK’nun yaptığı bu zam, bütün et piyasasında emsal olacak, et fiyatları katlanacaktır.  Et ve Süt Kurumu, Ramazan ayında dar gelirli vatandaşları daha da zor bir duruma düşürmemek için yapılan bu zammı geri almalıdır. Öte taraftan klasik hale gelen Ramazan fırsatçılığı için de tedbirler alınmalı, Ramazan ayını istismar eden kesimlere müsamaha gösterilmemeli ve piyasalar sıkı denetlenmelidir.

TARIMDA DIŞA BAĞIMLILIĞIN ÖNÜ ALINMALIDIR

Covid-19 virüsü ile coğrafyamız genelinde meydana gelen kuraklığın etkisiyle tarımsal üretimin gittikçe düşmesi ve Rusya-Ukrayna savaşı, global bir gıda krizine kapı açmıştır. Ülkelerin bekası için tarımsal faaliyetlerin kritik önemde olduğu bu süreçte Türkiye’nin tarım politikalarında notunun gittikçe düşmesi endişe vericidir. Yurt dışından tahıl alınarak yurt içindeki sanayiciye satılması suretiyle kendi çiftçimizi fakirleştirip yabancı çiftçileri zenginleştirmek akla ziyan bir politikadır. Türkiye, tarım ürünlerinde her geçen gün biraz daha dışa bağımlı hale geliyor.   

Tarım alanlarının korunması, tarımsal üretimde verimi artıracak GAP ve benzeri sulama projelerinin bir an önce tamamlanması ve çiftçilerin korunması için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gibi acil eylem planlarına ihtiyaç vardır. Gübre, motorin, elektrik, zirai ilaç vb. tarımsal girdi kalemlerinde tarihin en yüksek fiyatları ile tarımsal faaliyetlerin devam etmesi mümkün değildir. Bu kalemlerden vergi çıkarılmalıdır. Yenilenebilir enerji merkezleri ile hidroelektrik santralleri artırılarak tarım sektörüne elektrik sağlanmalıdır.

MADDE BAĞIMLILIĞI YAYGINLAŞMAKTADIR

Madde bağımlılığı, hırsızlık ve fuhuş gibi toplumsal yapımızı tehdit eden sorunlar katlanarak devam etmektedir. Her dört aileden birinde ya uyuşturucu bağımlısı ya da bu bağımlılığa maruz kalan gençler ile karşılaşıldığı gözlemlenmektedir. Bağımlı gençler başta kendileri ve aileleri olmak üzere çevrelerine zarar vermekte ve birer tehdit unsuru olmaktadırlar. Bununla birlikte hırsızlık vakaları da ciddi boyutlara ulaşmıştır. Organize hırsızlık şebekeleri artık küçük yaştaki çocukları dahi ağlarına düşürüp hırsızlık yaptırmaya başlamışlardır. Fuhuş ve ahlaksızlığa sürüklenenlerin yaş ortalamasının gittikçe düşmesi ve Türkiye’nin her tarafına yayılması da diğer bir vakıadır.  Söz konusu durumlar artık köylere, sokaklara ve parklara kadar inmiştir.  Toplumda büyük bir savrulma, bir bunalım, yaygın bir sendrom hali söz konusudur.

Eğitim, rehabilitasyon ve cezalandırma anlamında alınan tedbirlerin kifayetsizliği ortadadır. Bu durum işsizlik, ekonomik bunalımlar, gençliğe karşı duyarsız kalınma gibi etkenler ile birleşince bütün toplumu tehdit eden devasa bir soruna dönüşmektedir. Aile kurumunun her geçen gün zayıflaması ve gençlerimizin manevi değerlerden yoksun yetişmeleri beraberinde ciddi bir ahlaki yozlaşmayı, madde bağımlılığını ve bireysel ifsadı getirmektedir. Bu yaygın sorunlara bir seferberlik ruhu ile çözümler üretilmelidir. İlgili kurumlar, aileler ile eşgüdüm halinde olmalı, sivil toplum kuruluşlarından da destek alınarak sorun yaşayan şahıslarla bire bir ilgilenilerek ellerinden tutulmalıdır.

İMRAN HAN’IN ‘BİRLEŞİK CEPHE’ ÇAĞRISI!

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılış oturumunda konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, “1,5 milyarız ancak açık adaletsizliğe karşı sesimizi yükseltemiyoruz.’’ demiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki ülkelerin kendi aralarında bölündüğünü, Batılıların bunu bilip kullandığını ifade etmiştir. İmran Han’ın dünyanın her yerinde İslam düşmanlarının tacizlerine maruz kalan, kaynakları sömürülen ve katliama uğrayan Müslümanlara yönelik zulmün durdurulması için yaptığı ‘birleşik cephe’ çağrısı kıymetlidir.

Müslümanların problemlerine karşı bugüne kadar fiili bir adım atmayan İslam İşbirliği Teşkilatı artık kuruluş misyonuna uygun olarak hareket etmelidir. Teşkilat bünyesindeki İslam ülkelerinin kendi aralarında yaşadığı sorunlar, Müslümanların ortak çıkarlarının önüne geçmemeli, Müslümanlara yönelik hak ihlallerinin sona erdirilmesi için çalışılmalıdır. Bu doğrultuda ilk olarak İslam ülkelerindeki çatışmaların sona erdirilmesi sağlanmalı, İslam dünyasının kalkınması için teşkilat bünyesindeki tüm ülkeler birlikte hareket etmelidir.

SİYONİST İŞGAL REJİMİ ARTIK DURDURULMALIDIR!

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, işgal altındaki Filistin topraklarında 670 bin İsrailli yerleşimcinin yaşadığını söyledi. Uluslararası hukuku alenen ihlal eden Siyonist işgal rejimi, illegal yöntemlerle Filistinlileri kendi topraklarından sürgün etmeyi hedeflemektedir. Dünyanın gözü önünde işlenen bu soykırıma rağmen kınama açıklamalarından başka bir adım atılamamıştır.  Siyonist işgal rejimiyle ilişki geliştirme yarışına giren bölge ülkeleri bu utanç tablosunun sorumlularıdır. İşgali ve katliamı cesaretlendiren her türlü ilişki sonlandırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki Filistin toprakları işgalden kurtulmadıkça Siyonist işgal rejimi bir virüs gibi yayılmaya devam edecek ve Müslümanlar yeni işgal ve katliamlarla karşı karşıya kalacaktır.

HÜDA PAR GENEL MERKEZİ

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI