Mali Müşavir ve Muhasebecilerin sorunları giderilmeli, destek yardımında bulunulmalı

Mali Müşavirlerin pandemi süreciyle birlikte yıllardır çözülemeyen sorunlarına dikkat çeken Mali ve İdari İşler Başkanlığımız, bu sorunların giderilmesi noktasında çözüm önerileri sunarken, meslek mensuplarına destek yardımında bulunulması gerektiğini kaydetti.

/ BASIN AÇIKLAMALARI / Küçült | Büyüt

Mali ve İdari İşler Başkanlığımız, meslek mensuplarının yıllardır bir türlü çözülemeyen tahsilat, vergi, mali tatil, haksız rekabet, beyan ve bildirim kaynaklı sorunlar, KOSGEB’ten faydalanamama, Yeşil Pasaport, gereksiz yazışmalar gibi problemlerinin giderilmesine dair yazılı açıklamada bulundu.

MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUNLARI GİDERİLMELİ

Türkiye’de Muhasebe mesleği, 13 Haziran 1989 tarih ve 3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” ile yasal statüye kavuşmuştur.

 2021 yılı itibariyle Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler yüz bine yakın mensubu ile pandemi sürecinde de -riskli meslek grubunda olmalarına rağmen- faaliyetlerine aralıksız devam etmişlerdir.

Elde edilen verilere göre pandemi süresince yaklaşık 90 meslek mensubu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş, binlercesi de bu hastalığa yakalanmış ve tedavi görmüştür.

Pandemi süresince en büyük gelir kaybını yaşayanlar esnaflar olunca, doğal olarak muhasebeciler bundan olumsuz etkilenmiş ve muhasebe hizmeti karşılığının tahsilatı da daha sıkıntılı bir hal almıştır.

Pandemiden olumsuz etkilenen birçok sektör için az da olsa finansal destek paketleri açıklanmıştır. Birçok meslek grubu Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, Gelir Kaybı Desteği, Kira Desteği, Kredi Desteği ve SGK prim desteklerinden faydalandırılmıştır. Bütün bu desteklerin miktarı, karşılaşılan ekonomik kriz oranına göre az olsa da olumlu ve müspet adımlar olarak değerlendirilirken, Muhasebe meslek gruplarının bundan yararlandırılmamaları, büyük bir eksiklik olmuştur. Çünkü bütün bu yeni destek paketleri ile ilgili veri girişi, tablo ve belge düzenlemesi gibi işlemler, muhasebe meslek mensupları tarafından yapılıp ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmekte ve doğal olarak yeni paketlerde işin pratik yükünü Muhasebe meslek grupları göğüslemektedir.

Muhasebe meslek mensupları açıklanan bu destek paketlerinin hiçbirinden faydalandırılmadıkları gibi Kamu Gelirleri ile Vergilerin Beyan ve Toplanması hususunda fiili olarak sahada görev icra etmektedirler ki bu önemli sorumluluğun yürütülebilmesi için de sokağa çıkma kısıtlamalarından da muaf tutulmuşlardır.

 Kısa da olsa Muhasebecilerin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini şöyle sıralamak mümkündür:

Tahsilat Sorunu:

Muhasebe Meslek mensupları, tek gelir kaynakları olan muhasebe ücretlerini tahsil etmede zorlanırlarken ayrıca tahsil edilemeyen ücretler için de; % 18 KDV vergisi ödemek suretiyle beyanda bulunmak zorundadırlar. Muhasebeciler, tahsilatta yaşanan bu soruna bağlı olarak büyük bir gelir kaybı yaşamaları yanı sıra tahsil edilemeyen ücretlerin KDV’lerini ödedikleri için de aynı oranda yüksek giderle karşı karşıya kalmaktalar.

Muhasebe meslek sahiplerinin karşı karşıya kaldıkları bu çelişkiden kurtarılmaları ve bu mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi adına onların tek gelir kaynağı olan ücretlerinin; mükellefler tarafından vergi beyanlarıyla birlikte beyan edilerek tahakkuk ettirilmesi; tahsilatın da gelir idaresince yapılıp meslek mensuplarının hesaplarına intikal ettirilmesi en pratik ve netice alıcı çözüm olacaktır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Oranının Düşürülmesi:

Tahsil edemedikleri ücretin % 18 KDV’sini ödemek zorunda bırakılan meslek erbaplarının ücretlerinden alınan bu KDV yükü düşürülmelidir. Bu oran, meslek mensuplarına ağır bir finansal yük getirmektedir. Mağduriyetin giderilebilmesi adına KDV oranlarının daha makul bir orana indirilmesi kaçınılmazdır.

Katma Değer Vergisi İade Raporu Düzenleme Yetkisi Verilmesi: 

29.03.2018 tarihli 7104 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve bazı kanunlar ile 178 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun” 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3568 sayılı meslek kanununda çok ciddi değişiklikler yapmış, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere de karşıt inceleme yetkisi ve KDV raporu yazma yetkisi vermiştir. Söz konusu konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir tebliğ ve genelge yayımlanmadı. Kanunun bir an önce yürürlüğe konularak meslek mensuplarının elleri güçlendirilmelidir.

KOSGEB Kredilerinden Faydalanma:

Birçok sektör için kredi ve hibeler veren KOSGEB’in bu projelerinden şimdiye kadar muhasebe meslek mensupları hiç faydalandırılmadı. En azından yeni işe başlayan meslek mensuplarına büro açma desteği gibi katkılar sunulabilir. Özellikle doğal afetlerden (deprem gibi) etkilenen bölgelerde Muhasebeciler, mesleklerini icra edebilecek nakdi desteğe kavuşturulmalıdır.

Mali Tatili Verimli Hale Getirmek:

5604 sayılı kanunla Mali tatil ihdas edilmiş, ancak pratikte hiç uygulanmamıştır. Gerçek bir mali tatil olması için Haziran dönemine ait tüm beyannameler Temmuz dönemi ile birleştirilerek Ağustos ayında beyan edilebilir. Yani meslek mensupları tatil döneminde, beyanlarla uğraşmak zorunda bırakılmadan kanunun tanıdığı haklardan istifade ettirilmelidirler.

Yeşil Pasaportun Verilmesi:

Vatandaşın mali yükümlülük, ekonomik durum, kar- zarar dengesi, vergi-ödeme-tahsilat noktasındaki işlerinde önemli görevler üstlenen meslek sahiplerinin belli imkanlardan faydalandırılmaları kendilerine verilen değerin göstergesi açısından önemli olacaktır. Örneğin mesleğin icrasında belli bir süreyi dolduran meslek mensuplarına, Yeşil Pasaport hakkının tanınması gibi imkanlar verilebilir.

Gereksiz Yazışmalar Azaltılmalıdır:

Birçok kamu kuruluşu, mükelleflerden istediği bilgi ve belgeleri muhasebe mesleği mensuplarından talep etmektedir. Vergi dairelerinde iş ve işlemlerin dijitalleşmesi ile birlikte memur çalıştırma sayısı azaldı, ancak muhasebe mesleğinde durum tersi oldu. İşlerin, dijitalleşme ile birlikte hem kolaylaşması hem de azalması beklenirken, vergi memurlarınca yapılan işlemlerin birçoğunun yanı sıra, mükelleflerdeki bilgi eksikliği ile teknolojik imkân ve araçlara erişimin zorluğu, muhasebe mesleği mensuplarına yeni yükler ve ek maliyetler getirdiği aşikardır. Bu ağır yükün hafifletilebilmesi için en azından bürokratik formaliteler ile çok gerekli olmayan yazışmaların azaltılması düşünülmelidir.

HÜDA PAR MALİ VE İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI