Gündem Değerlendirmesi (12.04.2021)

Genel Sekreterimiz Sayın Şehzade Demir’in 12 Nisan 2021 tarihli gündem değerlendirmesi;

/ GÜNDEM DEĞERLENDİRMELERİ / Küçült | Büyüt

Genel Sekreterimiz Sayın Şehzade Demir, yaptığı açıklamada; Milli Eğitim Bakanının anadilde eğitim açıklaması, enflasyon, Türkiye’nin korkunç uyuşturucu tablosu, Danıştay’ın TSK’da başörtüsü kararı, işten çıkarmalarda keyfilikler, Güvenlik Soruşturması Yasası, gıda güvenliği, Rusya-Ukrayna gerilimi ve Fransa’da İslam karşıtlığı gibi iç ve dış gündemin öne çıkan konularını değerlendirdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANININ ANADİLDE EĞİTİM AÇIKLAMASI 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anayasa’nın 42. Maddesi’ne atıfta bulunarak “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez” ifadesini kullandı. Evrensel hukuk ilkeleri ile insani temel hak ve özgürlükler hususunda mevcut olan ihlal ve ihmallerin temel dayanağının askeri cunta tarafından hazırlanan 1982 Darbe Anayasa’sı olduğu aşikârdır. Sayın bakanın açıklaması da göstermiştir ki; mevcut anayasa, yok sayma ve ötekileştirme temeli üzerine inşa edilmiştir. Evrensel hukuk ilkelerinin, eğitimde fırsat eşitliğinin, eşit vatandaşlık ilkesinin ve adaletin yok sayılması anlamına gelen anadilde eğitim yasağı, Türkiye’nin çözmesi gereken temel sorunlardan biridir. Bu tür insani temel hak ve özgürlüklere dair yasakların “dogma” haline getirilmesi, kardeşlik ve huzurun sağlanmasına asla müsaade etmeyecektir. Türkiye, bu kısır döngüden bir an önce kurtarılmalı, İslam medeniyetinin birliktelik ve kardeşlik değerlerini ikame etmelidir.

ENFLASYON ENDİŞELENDİRİYOR!

Enflasyon artışı, son yedi aydır, aralıksız bir şekilde sürüyor. Mart ayı tüketici enflasyonu %16,19; üretici enflasyonu ise %31,2 oldu. Asıl endişe veren husus üretici enflasyonunun bu kadar yüksek seyretmesidir. Zira hayat pahalılığının temelinde; üretim maliyetinin çok yüksek olması yatmaktadır. Hükümetin ve ekonomi bürokrasisinin tek haneli enflasyon vurgularının sadece sözde kalması, piyasadaki güvensizliği artırmaktadır.  Ekonominin daha fazla zarar görmeden istikrara kavuşması ve temel ekonomik göstergelerin düzelmesi için çok daha seri ve somut düzenlemeler yapılmalıdır. Sadece Mart ayında üretim maliyetlerindeki artış %4,13’e ulaştı. Üretim sektörünün bu artışlarla baş edebilmesi mümkün değildir. Fiyat istikrarının sağlanabilmesi için ekonomi yönetiminin üretime ve maliyetlerin düşürülmesi boyutuna odaklanması gerekir.  Öte taraftan Ramazan ayında artan gıda talebinin karşılanması, arzdan kaynaklanacak sorunların çözümü ve haksız kazançların önüne geçmek için de gerekli tedbirler alınmalı, vatandaşların mağdur olması önlenmelidir.

TÜRKİYE’NİN KORKUNÇ UYUŞTURUCU TABLOSU

Gün geçtikçe uyuşturucu madde ile tanışan birey sayısı üzücü bir şekilde artmakta ve önlemler bu bağlamda yetersiz kalmaktadır. Uyuşturucu madde kullanım oranları küresel bazda düşüşe geçerken, Türkiye’de artmaktadır. Uyuşturucu madde bağımlılığını artıran sebepler arasında; aile kurumunun zayıflatılarak çocukları kontrol edecek yapıdan uzaklaşması, gençlerin manevi değerlerden uzak bir şekilde yetiştirilmesi, sosyal medyada yaygınlaşan kötü arkadaşlık ortamları, polisiye tedbirlerin uyuşturucu baronlarından ziyade sokaktaki çetelere yönelik olması gibi hususlar sıralanabilir.

Özendirilen sınırsız özgürlük anlayışı ile aile ortamı dışında yaşama kültürünün teşvik edilmesi, yeni nesil üzerindeki kontrolü her geçen gün zayıflatmaktadır. Son zamanlarda aile kurumunun aldığı yara herkesin malumudur. Artan aile içi şiddet ve geçimsizliğin yanı sıra yaygınlaşan boşanmaların çocuklar üzerinde sebep olduğu psikolojik travmalar ağır tahribatlar oluşturmaktadır. Sorumluluk ve aile kurma bilincinden uzak, geleceğimizi teslim etmede tereddüt yaşayacağımız nesillerin yetişmesi büyük bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Kötü alışkanlıklar ve madde bağımlılığı ile mücadele ederken polisiye tedbirler ile birlikte bu saiklerin ağır tesiri de hesaba katılmalıdır.

DANIŞTAY’IN TSK’DA BAŞÖRTÜSÜ KARARI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2017 yılında  “Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde” yapılan bir değişiklik ile TSK’da görevli kadın personelin başörtüsü takmasının önündeki engeller kaldırıldı. Statükonun ve oligarşik vesayetin devamından yana olan kesimlerce,  TSK personeline başörtüsü serbestisi getiren düzenlemeye karşı açılan dava Danıştay 2. Dairesi tarafından ret edildi. Kararın gerekçesinde Türkiye’de başörtüsünün, tarihi, dini ve kültürel boyutlarına işaret edilerek kamu yararına ve hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edildi. 

Yüksek mahkemelerin bu ve buna benzer kararlarını temel insan hakları ve özgürlükler anlamında atılmış önemli adımlar olarak görüyoruz. Ancak açılan bu dava, her ne kadar haklı ve hukuki gerekçeler ile ret edilmiş ise de ülkemizde var olan başörtüsü sorunu ile diğer temel hak ve özgürlükler, anayasal güvenceye kavuşturulmadığı müddetçe benzer sorun ve tartışmaların devam edeceği görülmektedir. Hali hazırda çeşitli kurum ve kuruluşlarda, başörtüsü serbestliği sadece bir yönetmelikle ayakta durmaktadır. En temel haklardan olan “din ve vicdan hürriyeti” yönetmeliklerle güvenceye alınamayacağı gibi değişen yöneticilerin inisiyatifine terk edilemez. Kısmen ve dönemsel olarak sağlanan “başörtüsü serbestisinin yer ve zaman sınırlaması yapılmaksızın anayasal güvence altına alınması ertelenemez bir sorumluluktur.

İŞTEN ÇIKARMALARDA KEYFİLİKLER ÖNLENMELİDİR

İşten çıkarmalarda uzun zamandır tartışma konusu olan “Kod 29” uygulaması, neden olduğu mağduriyetler ile tartışılmaya devam etmektedir. SGK verilerine göre yasağın sürdüğü 2020 yılında 176 bin 662 kişi, “Genel ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları” düzenleyen “Kod 29” kapsamında işten atıldı. Bu kapsamda işten çıkarılanlar kıdem ve ihbar tazminatlarını alamıyor ve işsizlik maaşından yararlanamıyorlar. Yaşadıkları sicil sorunları yüzünden yeni iş bulmada da zorluk yaşıyorlar. Önlerinde kalan tek yol, mahkemelerde suçsuz olduklarını ispat etmeye çalışmaktır.

Artan şikayetler ve suistimaller üzerine SGK, “Kod 29” uygulamasında değişik gerekçeler için farklı kod uygulamasına geçti. Yapılan değişiklik “Genel ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar”ı ayrıştırsa da, pratikte işverenin keyfi tutumunun önüne geçmeyecektir. Tazminatsız işten atmalarda kodlar değişse de işverene yine ispat sorumluluğu getirmemektedir. Kısa çalışma ödeneğinin sonlandığı, işten çıkarma yasağının da Mayıs ayında sonlanacağı düşünüldüğünde, ücretsiz izne çıkarma furyasıyla beraber “Kod 29” veya yeni türevleri kapsamında işten atmaların daha da artacağı öngörülmelidir. Bunun önüne geçmek ve şimdiye kadar yaşanan mağduriyetleri giderecek bir düzenleme ivedilikle yürürlüğe konmalı, işverene de işten çıkarmalarda beyan yerine ispat sorumluluğu getirilmelidir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YASASI

Kamuya ilk kez veya yeniden atanacak çeşitli kamu görevlilerine yönelik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını içeren kanun teklifi, tüm tepkilere rağmen TBMM genel kurulunda kabul edildi. Güvenlik soruşturması prosedürünün, devlet memuriyetine girecek kişilerin yakınlarına uygulanmasından vazgeçilmesi ve sadece kişinin kendisinin baz alınması elbette teklifin ilk haline göre olumlu bir gelişmedir. Buna rağmen öğretmenlerin de güvenlik soruşturması uygulamasına dâhil edilmesi, “İlişik”, “irtibat”, “iltisak” gibi soyut kavramlara tekrar yer verilmesi,  suiistimaller ile keyfiliklerin önünü açmaktadır. Masumiyet karinesi gibi Anayasal bir hakka rağmen kişiyi idare karşısında savunmasız bırakacak bu uygulamanın arşiv kaydı ile sınırlandırılması, hukukun üstünlüğünün gereğidir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanını; söz konusu tasarıyı bir kez daha görüşülmek üzere parlamentoya geri göndermeye davet ediyoruz.

GIDA GÜVENLİĞİ

Dünyada ve Türkiye’de salgın süreci ile beraber sağlık ve gıda sektörleri en kritik alanlar olarak temayüz etmiştir. Dünyada sağlık, enerji, gıda ve su, adeta ülkelerin milli güvenlik konuları haline gelecek şekilde büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle ülkeler, bu ürünlerde kendine yeterlilik için çeşitli stratejiler geliştirmektedirler. Özellikle gıda güvenliği,  ülkeleri gıda milliyetçiliğine itmiş; gıda tedarik zinciri, gümrükler, kotalar ve ihracat vergileri konularına yeni düzenlemeler getirildiği için gıda ürünlerinin fiyatları son 10 ay boyunca artmıştır. Dünya gıda fiyat endeksi 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştır.

Türkiye tarım politikasını güncellemelidir. Özellikle düşük gelirli vatandaşların temel gıda ürünlerine ulaşabilmeleri ve satın alma gücüne erişmeleri sağlanmalıdır. Yeme ve içme yerlerinin plansız bir şekilde kapatılması, bazı gıda ürünlerinde talebin azalmasına, en çok tüketilen patates ve soğan gibi ürünlerin üreticilerin elinde kalmasına neden olmuştur. Bu durum üreticileri tedirgin etmektedir. Bu anlamda; arz talep ilişkisinin yanı sıra sektörel dengelerin korunması da bir zorunluluktur. Mağduriyetler ile sektörel dengesizliklerin önüne geçmek için piyasaya hukuki güvence sağlayacak olan sözleşmeli tarım modeli bütün ürünlere ve ülkenin tamamına yaygınlaştırılmalıdır.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya destekli güçler ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalar, Rusya’nın tatbikat gerekçesiyle bölgeye asker sevkiyatı yapmasıyla tehlikeli bir boyuta ulaştı. Turuncu devrim olarak adlandırılan siyasi hareketlilik ile birlikte bir türlü istikrara kavuşmayan Ukrayna, ABD ve Rusya’nın vekâlet savaşı sahasına dönüşmüştür. Sovyetler Birliğini yeniden canlandırmak isteyen Putin yönetimi, sadece Ukrayna’ya müdahil olmakla kalmayarak, Kırım ve Gürcistan üzerinde de politik ve askeri baskı unsurlarını devreye sokmaktadır. Aynı şekilde Rusya’nın gücünü kırmaya yönelik olarak bölge üzerinde ağırlığını artırmak isteyen ABD de bir başka emperyalist odak olarak Karadeniz’i dizayn etme uğraşındadır. Bu süreçte Montrö Boğazlar Sözleşmesinin önemi bir kez daha kendini göstermektedir. Türkiye bu noktada, her iki emperyalist gücün de çıkarlarına hizmet etmemeli, bölgeyi çıkarları doğrultusunda savaş sahasına çevirenlere karşı duruş sergileyerek uluslararası hukuktan doğan haklarından taviz vermemelidir. 

FRANSA’DA İSLAM KARŞITLIĞI

Fransa'da Müslümanların hayatına her alanda sınırlamalar getiren tasarı, Senato’da da kabul edildi. Yasa, kamuya açık alanda başörtüsü takılması, evde çocuklara yönelik eğitim, doktor tercihi gibi alanlarda Müslümanlara ciddi kısıtlamalar getirmektedir. Tasarıya üniversitelerde öğrencilerin ibadetlerini engellemeye yönelik maddeler de eklendi. Ciddi bir Müslüman nüfusa sahip Fransa, başta kendi vatandaşları olmak üzere pek çok Müslümanın evrensel hukuktan kaynaklı haklarını ihlal ederek, inanç ve ibadet hürriyetini engellemektedir. Batı toplumunda hızla yayılan İslam düşmanlığına karşı Müslüman toplumların tepkileri caydırıcı olmaktan çok uzaktır. Nitekim son D8 toplantısının yayınlanan bildirisinde Fransa’nın bu ağır insan hakkı ihlalleri sadece kınanmıştır. Bu basit tepkiler, İslam karşıtlarına cesaret verip daha da azgınlaştırmaktadır. Bu anlamda başta Türkiye olmak üzere halkı Müslüman olan tüm devletleri, İslam düşmanlığının merkezi haline gelen Fransa’ya ekonomik, askeri ve siyasi anlamda caydırıcı yaptırımlar devreye sokmaya çağırıyoruz.

ŞEHZADE DEMİR - HÜDA PAR GENEL SEKRETERİ

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI