KURULUŞ

MADDE 1:

Partinin adı “HÜR DAVA PARTİSİ” dir.

Genel Merkezi Ankara’da, kısa adı HÜDA PAR’dır.

Amblemi ekte sunulduğu şekilde yeşil zemin üzerinde açık vaziyette beyaz renkli bir kitap ve sayfaları arasından doğmakta olan sarı renkli güneş ile altında “HÜDA PAR” yazısıdır.

PARTİNİN AMACI

MADDE 2:

Hür Dava Partisi’nin amacı:

Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde içi boşaltılmış olan ve aslında bizi biz yapan insanî ve İslami değerleri yeniden ihya etmek ve yaşanılır kılmak,

Toplumu sisteme değil, sistemi toplumun inanç değerleriyle uyumlu hale getirmek,

İnanç ve ibadet hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmak,

İnsani temel hak ve hürriyetlerin gerçek anlamda tanınmasını sağlamak,

Kürt meselesinin adalet temelinde çözümünü sağlamak,

Adil, bağımsız ve tarafsız bir yargının oluşumunu sağlamak,

Can, mal, din, akıl ve nesil emniyetini sağlamak,

Ahlaki yozlaşmaya dur demek,

Toplumun temel değerlerini siyasete taşımak ve hâkim kılmak,

Toplumun huzur ve barışını sağlamak,

Sosyal adaleti sağlamak,

Dış ilişkilerin mihverine adaleti yerleştirmek, mazlum ve mustazaf halklarla dayanışmayı sağlamak,

Programında yazılı diğer hedefleri gerçekleştirmektir.

GENEL İLKELER

MADDE 3:

HÜDA PAR;

-Adaletin ülkede ve dünyada yeniden tesis edilmesini birinci hedefi olarak ilan eder.

-Hakkın hatırının hiçbir hatıra, adaletin hiçbir şeye feda edilemeyeceğine inanır.
-İnsanları bir tarağın dişleri gibi eşit kabul eder. Hiçbir kişi, kurum veya meclisin, sistem, düzen yahut oluşumun ilahlık iddiasını ve yanılmazlığını, herhangi bir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınmasını kabul etmez.

-Milletin ve ülkenin devlete ait olduğu şeklindeki devleti kutsayan anlayışı reddeder, devletin ve ülkenin millete ait olduğunu, devletin varlık nedeninin millete hizmet olduğunu kabul eder.

-Hiç kimsenin, toplumun beden, ruh ve akıl sağlığını bozacak fiillerde bulunma ve söz söylemesini hürriyet olarak tanımaz.

-Vatandaşların hürriyet, sağlık, güvenlik ve insanca yaşama hakkını sağlamak için her türlü tedbirin devlet tarafından alınmasının zorunlu olduğuna inanır.

-Hiçbir kişi veya kuruluşun, sahip olduğu mal, servet ve diğer imkânları başka bir kişi, kuruluş veya genel olarak toplumun zararına olacak şekilde kullanma hakkına sahip olduğunu kabul etmez.

ÇALIŞMA İLKELERİ

MADDE 4:

-Partinin Programı ve Tüzüğü Genel Başkan dâhil tüm üyeleri ve organları bağlar.

-Partinin tüm üyeleri, programında belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gücü ve kabiliyetleri oranında faaliyette bulunur, partinin amaçlarına aykırı söylem ve davranışta bulunamazlar.

-Teşkilat içi görevlendirmelerde liyakat ve ehliyet esas alınır.

-Bütün üyeler teşkilat içinde ve faaliyetlerde üzerine düşen görevi inanarak ve severek yerine getirir.

-Siyasi makam ve görevler, kişisel nüfuz ve çıkar amacıyla kullanılamaz.

ÜYELİK VE ŞARTLARI

MADDE 5:

Siyasi Partiler Kanunu ve ilgili diğer kanunlarla parti üyesi olması yasaklananlar hariç; kanunların aradığı yaşa gelmiş, partinin program tüzük ve ilkelerini benimsediğini ve bu ilkeler çerçevesinde gücü ve yeteneklerine göre faaliyette bulunacağını ve belli bir aidat ödeyeceğini beyan ve taahhüt eden ve başka bir siyasi partiye üye olmayan her vatandaş HÜR DAVA PARTİSİ’ne üye olabilir.

ÜYELİK MÜRACAATI

MADDE 6:

Üyelik şartlarına sahip olan kişi, yerleşim yeri ilçe başkanlığına partinin üyesi en az iki kişinin olumlu görüşü ile “Üyelik Müracaat Beyannamesi” vermek suretiyle başvurur. Yerleşim yerinde teşkilatın henüz kurulmamış bulunması halinde müracaat, varsa merkez ilçe teşkilatına, merkez ilçe teşkilatının da bulunmaması halinde genel merkeze veya bulunduğu ildeki il temsilciliğine yapılır.

Sürekli yurt dışında bulunanlar üyelik müracaatlarını Türkiye'de ikamet ettikleri veya nüfusa kayıtlı oldukları ilçe başkanlığına üye giriş beyannamesi ile yaparlar.

Yurt dışında bulunan vatandaşlar; bulundukları ülkede temsilcilik oluşturulmuş ise, temsilcilik aracılığıyla da üyelik müracaatında bulunabilirler.

ÜYELİĞE KABUL VE KAYIT

MADDE 7:

Üyelik müracaatları İlçe İdare Kurulu tarafından en geç 45 gün içinde karara bağlanır. Müracaat kabul edilmiş ise; üyelik kaydı, karar tarih ve sırasına göre "Üye Kayıt Defteri" ne işlenir. Talebin reddi halinde ilgili şahıs, 15 gün içinde ilçenin bağlı olduğu İl İdare Kurulu’na itiraz edebilir. İl idare kurulu itirazı inceler ve 30 gün içinde karara bağlar. Bu karar kesindir. İtirazın bu süre içerisinde karara bağlanmaması halinde itiraz reddedilmiş sayılır.
 

Aynı kişinin, partide birden fazla üyelik kaydı olamaz. İkametgâhı değişmedikçe, başka bir ilçeye üyelik nakli yapılamaz. "Üye Kayıt Defteri" sadece ilçelerde bulundurulur. Doğrudan Genel Merkez, il veya belde idare kurullarına yapılan üyelik başvurularına ilişkin beyanname ve ekleri, ilgilinin ikamet ettiği ilçe başkanlığına gönderilir. İlçe, tüzükte yazılı istisnai durumlar hariç, yukarıdaki usule göre işlem yapar. Tüzük ve yönetmeliğe aykırı olarak yapılmış kayıtlar geçersizdir.

GENEL MERKEZİN ÜYE KAYIT YETKİSİ

MADDE 8:

Partiye katılmak isteyen TBMM üyelerinin partiye katılmalarına Genel İdare Kurulu karar verir. Genel İdare Kurulu’nun partiye katılmasına karar verdiği milletvekilinin evrakı ikamet ettiği ilçeye gönderilir ve o ilçede kaydı yapılır. Genel İdare Kurulu, partiye alınmalarında yarar gördüğü kişiler hakkında da aynı şekilde işlem yapmaya yetkilidir.

İlçe İdare Kurulu’nun işleme bir itirazı olursa gerekçeleriyle birlikte Genel İdare Kurulu’na bildirilmek üzere İl İdare Kurulu’na yazıyla bildirir. Genel İdare Kurulu’nun değerlendirme sonunda verdiği karar kesindir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 9:

Parti üyeliğinin sona ermesi aşağıda sayılan hallerde gerçekleşir;

a-Ölüm,

b-İstifa. Üyelikten istifanın belgelenmiş sayılması için istifanın ya noter aracılığıyla veya yazılı beyanla bizzat yapılmış olması gerekir.

c-Başka bir partide görev alma veya üye olma. Böyle bir durumda ilçe idare kurulu; başka bir işlem yapmadan sadece tespit kararı alarak ilgilinin üye kütüğündeki kaydına işler ve ilgili kademe ve makamlara bildirir.

d-Siyasi Partiler Kanunu ve Tüzükteki şartları haiz olmadıklarının ortaya çıkması,

e-Disiplin Kurulu kararlarıyla ihraç,

f-Kanun ve tüzük gereği üyelikten düşme,

Üyelik şartlarını haiz olmadıkları veya bu şartları sonradan kaybettikleri anlaşılanlar ile kanun veya tüzük gereği üyeliliği düşenler hakkında ilçe idare kurulu tarafından üyelik kaydının silinmesine karar verilir ve kaydı silinen üyeye bu karar yazıyla bildirilir. Kaydı silinen üye 15 gün içinde İl İdare Kurulu’na itiraz edebilir. İl İdare Kurulu’nun 30 gün içinde itiraz ile ilgili karar vermesi ve bu kararı ilgiliye yazıyla bildirmesi gerekir. Verilen bu karar kesindir.

YENİDEN ÜYELİĞE KABUL

MADDE 10:

Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu Üyeleri, İstişare Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, İl Başkanları ve Belediye Başkanlarının hangi sebeple olursa olsun parti ile ilişkileri kesildikten sonra tekrar kayıt ve kabullerine ilgilinin müracaatı üzerine Genel İdare Kurulu karar verir. Bu karar kesindir.

Bunun dışındaki üyelerin yeniden kayıt ve kabulüne, ilgilinin kaydının silindiği İlçe İdare Kurulu karar verir. Bu konuda verilecek ret kararına karşı ilgili kişi; kararın kendisine bildiriminden itibaren 15 gün içinde İl İdare Kurulu’na itiraz edebilir, İl İdare Kurulu’nun itiraz üzerine verdiği karar kesindir.

ÜYE KİMLİK BELGESİ

MADDE 11:

İlçe İdare Kurulu, üyeliğe kabul ettiği kişiye, şekli Genel Merkez'ce belirlenmiş üye kimlik belgesi verebilir. Bu belge, üyeliği ispat dışında bir amaçla kullanılamaz.

Yer değiştiren üye, üye kimlik belgesini iade eder. Yeni yerleşim yeri ilçe kademesine üyelik nakli yapılır ve kendisine yeni üye kimlik belgesi verilir.

GENEL MERKEZ ÜYE KÜTÜĞÜ

MADDE 12:

Tüzüğe göre yapılmış tüm üye kayıtları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmek üzere il başkanlıklarınca Genel Merkeze intikal ettirilir. Üyelik kayıtları Genel Merkez'de bu işe özgü oluşturulacak dosyalama ile bilgi işlem merkezinde kayda alınır. Bu dosyalama; ilçe, il ve ülke genel toplamını ayırt edecek şekilde yapılır. Alt kademeler ile bu merkezdeki kayıtların denkliği, her altı ayda bir yapılacak karşılaştırma ile sağlanır. Üyelikle ilgili uyuşmazlıkların çözümünde Genel Merkez kayıtları esas alınır.

ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 13:

a) Her kademedeki teşkilat organlarına aday olmak ve seçilmek,

b) Genel ve yerel seçimlerde aday adayı, aday olmak,

c) Teşkilat içi seçimlere ve üyesi olduğu kongrelere katılmak, görüşlerini bildirmek ve oy kullanmak,

ç) Partinin çalışmaları hakkında bilgi istemek.

d) Üyesi oldukları ilçe başkanlığına üyelik müracaat beyannamesinde belirtilen aidatı ödemek.

e) Partinin çalışmalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak,

f) Kanunlarda, tüzük ve iç yönetmeliklerde belirtilen diğer görevleri yapmak, sorumlulukları yüklenmek,

g) Toplumun yararı için kendilerinden fedakârlık ederek, şahsi çıkar gözetmeden, hiç kimsenin hukukuna tecavüz etmeden, birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla çekişmeye girmeden güzel ahlak kurallarına uygun olarak çalışmak,

ğ) Toplumun manevi değerlerini korumak, geliştirmek ve güçlendirmek için gayret göstermek,

h) Çalışmalarında istişare etmek, verilen görevi en güzel şekilde ve titizlikle yapmak, verilen talimatları yerine getirmek, partinin prensiplerine, ilkelerine ve liderine gönülden bağlı olmak.

TEŞKİLAT VE KURULLAR

MADDE 14:

Partinin teşkilatı aşağıdaki kademelerden oluşur.

I-ESAS (TEMEL) TEŞKİLATLAR

II-YAN TEŞKİLATLAR

III-İHTİYARİ TEŞKİLATLAR

IV- YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

V – HİZMET YERLERİ

I. ESAS (TEMEL) TEŞKİLATLAR

1. BELDE TEŞKİLATI

a. BELDE BAŞKANI

b. BELDE İDARE KURULU

2. İLÇE TEŞKİLATI

a. İLÇE KONGRESİ

b. İLÇE BAŞKANI

c. İLÇE İDARE KURULU

d. İLÇE İCRA KURULU

3. İL TEŞKİLATI

a. İL KONGRESİ

b. İL BAŞKANI

c. İL İDARE KURULU

d. İL İCRA KURULU

e. İL DİSİPLİN KURULU

4. MERKEZ TEŞKİLATI

a. BÜYÜK KONGRE

b. GENEL İDARE KURULU (GİK)

c. GENEL BAŞKAN

d. BAŞKANLIK DİVANI

e. İSTİŞARE KURULU (İK)

f. MERKEZ DİSİPLİN KURULU (MDK)

5. GRUPLAR

a. TBMM GRUBU

b. İL GENEL MECLİSİ GRUBU

c. BELEDİYE MECLİSİ GRUBU

II. YAN KURULUŞLAR

1. KADIN KOLLARI

2. GENÇLİK KOLLARI

3. DİĞER YAN TEŞKİLATLAR

III-İHTİYARİ TEŞKİLATLAR

1. AR-GE BİRİMİ

2. DANIŞMA VE EĞİTİM BİRİMLERİ

3. DİĞER BİRİMLER

IV. YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

1. YURT İÇİ TEMSİLCİLİKLERİ

a) KÖY, MAHALLE VE SANDIK BÖLGESİ TEMSİLCİLİKLERİ

b) İL, İLÇE VE BELDE TEMSİLCİLİKLERİ

2. YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

V. HİZMET YERLERİ

Sistem "AÇIK BETA" Modundadır.

FORM BİLGİLERİNİ DOLDURUNUZ.

YUKARI